Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Η ευλάβεια του Αγίου Μαξίμου του Γραικού στην Θεοτόκο.


3-tes-155_kazanπρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου
Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των Αγίων είναι η Θεοτοκοφιλία. Κάθε Άγιος αγαπά και τιμά την Παναγία. Δεν νοείται αγιότητα χωρίς αυτή την Θεοτοκοφιλία. οι Αγιοι γευόμενοι της αγάπης του Θεού,κοινωνούντες του Σώματος και του Αίματος του Χριστού,αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν και το πρόσωπο εκείνο που έγινε αιτία αυτής της μεγάλης χαράς.
Έτσι  η  αγάπη των Αγίων προς την Θεοτόκο ή  είναι καρπός της αγάπης τους προς τον εξ αυτής γεννηθέντα Χριστό ή  είναι προυπόθεση για να φτάσουν στην αγάπη προς τον Υιόν της.Επομένως η αγάπη των Αγίων προς την Παναγία συνδέεται στενότατα με την αγάπη προς τον Χριστό.
Σύμφωνα με την διδασκαλία του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου ,οι Άγιοι κατά τρείς τρόπους είναι συγγενείς με την Θεοτόκο.
Πρώτον ,είναι συγγενείς λόγω της ανθρωπίνης φύσεως ,αφού και αυτοί ,όπως εκείνη,προέρχονται από τον ίδιο πηλό και την αυτή πνοή.Η Παναγία υπήρξε η Μητέρα του Θεού,αλλά συγχρόνως ήταν και άνθρωπος ,όμοιος κατά πάντα με ημάς.
Δεύτερο ,είναι συγγενείς «ότι εκ της προσληφθείσης σαρκός αυτής κοινωνίαν και μετουσίαν έχουσι μετ’ αυτής».Όταν κοινωνούμε των Αχράντων Μυστηρίων ,του Σώματος και του Αίματος του Χριστού,κοινωνουμε «της τεθεωμένης Σαρκός του Λόγου» την οποία προσελαβε από την Παναγία.Γι ΄αυτό κοινωνούντες του Σώματος του Χριστού ,κοινωνούμε ,σύμφωνα με τον Αγιο Συμεών και της σαρκός της Θεοτόκου.
Τριτον ,οι Αγιοι είναι συγγενείς με την Παναγία ,διότι «δια την κατά πνεύμα εγγινομένην αγιωσύνην αυτοίς δι’ αυτής,εν εαυτώ έκαστος συλλαβάνων ομοίως έχει τον των απάντων Θεόν ,καθάπερ κακείνη τουτον έσχεν εν εαυτή.».
Ετσι οι Άγιοι είναι δούλοι της Θεοτόκου ,επειδή είναι Μητέρα του Θεού ,συγχρόνως όμως είναι και παιδιά της «καθ’ο μεταλαμβάνουσιν εκ της παναχράντου Σαρκός του Υιού αυτής».
Οι Αγιορείτες Πατέρες αισθάνονται στενή επικοινωνία με την Παναγία και την αγαπούν ιδιαιτέρως .Όπως είναι γνωστό το Άγιο Όρος είναι το Περιβόλι της Παναγίας.Εκεί είναι η πανταχού Παρούσα ως Κυρία,Βασίλισσα ,Ηγουμένη.Κάθε Αγιορείτης μοναχός αισθάνεται κατλά ένα ιδιαίτερο τρόπο τέκνο της Παναγίας.Η προς την Παναγία ευλάβεια ,χαρακτηριστικό όλων των Ορθοδόξων,στο Άγιο Όρος είναι ακόμα εντονώτερη ,χωρίς φυσικά να αποχωρίζεται από το Χριστοκεντρικό πνεύμα.
Μερικές από τις αναφορές του Αγίου Μαξίμου στην Παναγία αποδεικνύουν ότι ο Μάξιμος είναι γνήσιος Αγιορείτης .
Σε προσευχή του προς την Θεοτόκο γράφει: «….Σος ειμί Δέσποινα ,αχρείος δούλος και σοί ελπίζων τον μοναχικόν ζυγόν εν χαρά αίρω,πάντων αποτάσσομαι…»(Τομος Β ).
Στον κλασσσικό λόγο του ,την Ομολογία της Πίστεως ,γράφει: «….Πρός τούτοις ομολογώ και κηρύττω προς εμέ και προς κάθε ευσεβή την Υπερευλογημένη Δέσποινά μου Θεοτόκο,την προστασία και αντίληψη όλων των ορθοδόξων Χριστιανών.(Τόμος Α)
Αφήνει τέλος να εκδηλωθεί ο πόθος του προς την Θεοτόκο λέγοντας.
“Παρακαλώ Σε,ώ Πανάμωμε Μήτηρ του Υψίστου,της ψυχής μου η μόνη παράκλησις,η ελπίς, η γλυκύτης, η Θεία Σκέπη, το φώς ,η αντίληψις και σωτηρία,αξίωσόν με να λάβω αυτά δια των αγίων Σου πρεσβειών.
Σύ Δέσποινα είσαι η αρχή της σωτηρίας μου,
Σύ δε πάλιν ευδόκησον να θέσεις και το γρήγορον τέλος και της  αφθάρτου δόξης του ηγαπημένου τόκου σου κληρονόμον  με ανάδειξον.Πανάχραντε,ίνα δια σου σεσωσμένος αξιωθώ του δοξάζειν τον μόνον εν μια ουσία τρισυπόστατον Θεόν,τον άναρχον Πατέρα και τον Συνάναρχον Υιόν και το παντοδύναμον Πνεύμα,ώ πρέπει προσκύνησις ,δόξα τε και τιμή και κράτος εις τους ατελευτήτους αιώνας.Αμήν». (Συγγραφαί Μαξίμου Γραικού .τομ.Β΄)
Πηγή: fdathanasiou.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου