Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Ήχος βαρύς.
Απόστολοι, την χάριν του Παρακλήτου, ορώντες εξεπλήττοντο, ετέραις γλώσσαις λαλούντες, καθώς το Πνεύμα εδίδου.
Απόστολοι, την χάριν του Παρακλήτου, λαβόντες εσοφίσθησαν, και ξέναις γλώσσαις ελάλουν, τα του Θεού μεγαλεία.
Απόστολοι, το Πνεύμα πυρίναις γλώσσαις, λαβόντες γης τα πέρατα, ως αστραπάς φωτός θείου, ενέπλησαν παραδόξως.
Θεοτοκίον.
Απόστολοι, Μητέρα και Παρθένον, τρανώς Σε ανέκηρυξαν, ημείς δε Παρθενομήτορ, κηρύττομεν Θεοτόκον.

Έτερα. Ήχος δ .
Άγγελοι και άνθρωποι ανυμνούμεν, τρισίν εν υποστάσεσιν, ένα Θεόν ομοφώνως, Πατέρα Υιόν και Πνεύμα.
Άγγελοι και άνθρωποι μελωδούντες, τον ύμνον τον Τρισάγιον, ω Τρισαγία Θεότης, υμνούμέν Σε γηθοσύνως.
Πάτερ αγέννητος τη Ουσία, Υιέ γεννητέ Πατρί συνάναρχε, και το Πανάγιον Πνεύμα, σώσον ημάς τους σους δούλους.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Voutsinasilias.blogspot.gr
http://voutsinasilias.blogspot.gr/2013/05/blog-post_5105.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου