Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Πειρασμοί-Ἡ διάσπαση τοῦ νοῦ

«ΠEIΡΑΣΜΟΙ»
Ἀπό τό βιβλίο «ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου


Ἡ διάσπαση τοῦ νοῦ
«Εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη ἡ διάσπασις τῶν λογισμῶν καί χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ὁ ἐχθρός θέλει νά σᾶς παγιδεύση σέ καμιά σπηλιά καί ἐκεῖ νά σᾶς ἐξολοθρεύση.
Οἱ λογισμοί ἀρχίζουν νά σκορπίζωνται μέ τήν χαλάρωσι τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν ψυχρότητα τῆς καρδιᾶς. Πολλά εἶναι τά αἴτια αὐτῆς τῆς καταστάσεως. Ξεχωρίζουν ὅμως ἡ αὐτάρκεια καί ἡ ἔπαρσις. Σέ σᾶς δυστυχῶς καί τά δύο ὑπάρχουν. Προφυλαχθῆτε λοιπόν καί ἀγωνισθῆτε νά ἐπαναφέρετε τόν φόβο τοῦ Θεοῦ καί νά ξαναθερμάνετε τόν θεῖο ζῆλο. Διαφορετικά θ᾿ ἀναπτυχθῆ ἡ διάσπασις τῶν λογισμῶν.
Ὁ διεσπασμένος μοιάζει μέ τό σπίτι πού ἔχει ἀνοιχτά τά παράθυρα καί πού ἀπουσιάζει ὁ νοικοκύρης. Ὅποιος θέλει, πετάει μέσα πέτρες καί σκουπίδια. Ἔτσι ὅταν ἐπιστρέψη κάποτε ὁ νοικοκύρης, θά ἐκπλαγῆ μέ τήν ἐλεεινή κατάστασι πού θά ἀντικρύση. Θά εἶναι ἀδύνατον νά κατοικήση, ἄν δέν προηγηθῆ ἡ καθαριότητα.
Κατά παρόμοιο τρόπο, ὅταν μετά τήν διάσπασι ἐπιστρέφη ἡ ψυχή στόν ἑαυτό της βρίσκει τόση ἀκαθαρσία ἀπό ποικίλους λογισμούς πού τά χάνει. Καί μακάρι ν᾿ ἀνάψη ζῆλος γιά τήν κάθαρσι. Διαφορετικά εἶναι δυνατόν νά παραμένη ἄπρακτη. Αὐτό θά εἶναι ἡ μεγάλη συμφορά. Ὁ Κύριος νά μᾶς σώζη καί νά μᾶς ἐλεῆ».Τέλος καί τῷ Θεῷ δόξα!

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου