Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

η ανάσταση τών ζωντανών νεκρώ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Έλλαμψον εν ταις καρδίαις ημών φιλάνθρωπε Δέσποτα το της σης θεογνωσίας ακήρατον φως και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθες ημίν και τον των μακαρίων σου εντολών φόβον, ίνα πάσας τας σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν πάντα τα προς ευαρέστησιν την σην και φρονούντες και πράττοντες. Συ γαρ ει ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν.

ΤΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ

Αρχικά θα πρέπει να δούμε , αν τα παιδιά που γεννιούνται έχουν το προπατορικό αμάρτημα και αν πρέπει να βαπτίζονται σε νηπιακή ηλικία Το θέμα προέκυψε επειδή όλες οι προτεσταντικές ομάδες λένε ότι δεν είναι δυνατόν ένα παιδί που μόλις γεννιέται να έχει αμαρτίες. Όμως ο λόγος του Θεού τους διαψεύδει. Ας δούμε τι γράφει:
Ιώβ ιδ 4 Κάθε άνθρωπος φέρει το ρύπο της αμαρτίας έστω και αν μία μέρα είναι ο βίος αυτού επί της γης. Ιώβ ιε 14
Ημάρτησες βαρέως ενώπιον του Θεού διότι ποιος άνθρωπος ενώ είναι θνητός ημπορεί να καυχηθεί ότι είναι άμεμπτος και καθαρός; ποιος που εγεννήθη από γυναίκα ημπορεί να ισχυρισθεί ότι είναι δίκαιος;
 Ψαλμός 50ος
Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσσησέ με η μήτηρ μου. Ρωμαίους ε 12 + 18
Δια τούτο καθώς δι ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτον. Καθώς λοιπόν δι ενός αμαρτήματος ήλθε κατάκρισις εις πάντας τους ανθρώπους ούτω και δια μιας δικαιοσύνης ήλθε εις πάντας ανθρώπους δικαίωσις εις ζωήν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όπως βλέπουμε καθαρά, κάθε άνθρωπος που γεννάτε, φέρει μαζί του και το προπατορικό αμάρτημα. Πάντες ήμαρτον. Ο Αδάμ είναι το πρότυπο και εμείς τα πιστά αντίγραφα. Αμαρτωλός ο Αδάμ, αμαρτωλοί και εμείς όλοι.
Ας δούμε όμως πώς έγινε αυτό.
Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, τους τοποθέτησε στον Παράδεισο, τους έδωσε εξουσία πάνω σε όλα όσα βρίσκονται στη γη, στον αέρα, και στη θάλασσα. Τους έδωσε όμως ρητή εντολή. Από όλους τους καρπούς των δέντρων θα τρώγουν, εκτός από τους καρπούς του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Τους είπε Δε πως την ημέρα που θα έτρωγαν εξάπαντος θα πέθαιναν. Αυτή την εντολή όμως δεν εφύλαξαν και έφαγαν. Αμάρτησαν αμαρτία μεγάλη και γιαυτό και η τιμωρία ήταν μεγάλη. Θάνατος.

Τι όμως σημαίνει θάνατος;

Θάνατος είναι η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό. Γι αυτό δεν πέθανε ο Αδάμ την ίδια ημέρα που αμάρτησε, αλλά έζησε 930 χρόνια. Την ίδια ημέρα όμως εκδιώχθηκε από τον Παράδεισο και σταμάτησε η κοινωνία του με το Θεό. Έτσι συνέβη αυτό που του είχε προειπεί ο Θεός. Την ημέρα που θα φας από αυτό τον καρπό, εξάπαντος θέλεις αποθάνει.

Για να καταλάβουμε καλύτερα, θα δούμε και άλλα παραδείγματα ανθρώπων ζωντανών που ταυτόχρονα ήταν νεκροί, όπως τους χαρακτηρίζει καθαρά ο λόγος του Θεού.
1. Ματθαίον η 21 Άλλος δε εκ των μαθητών αυτού είπεν προς αυτόν. Κύριε συγχώρησόν μοι να υπάγω πρώτον να θάψω τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν. Ακολούθει μοι και άφες τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτών νεκρούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εδώ ο Ιησούς Χριστός ονομάζει νεκρούς, και τον νεκρό και τους ζωντανούς.

2. Α΄ Τιμόθεον ε 5 Η δε αληθώς χήρα και μεμονωμένη ελπίζει επί τον Θεό και εμμένει εις τας δεήσεις και τας προσευχάς νύκτα και ημέρα, η δεδομένη όμως εις τας ηδονάς, ενώ ζη είναι νεκρά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Και εδώ βλέπουμε τον Παύλο να ονομάζει ζωντανό άνθρωπο, νεκρό.

3. Αποκάλυψις γ 1 (επίσκοπος Σαρδέων) Ηξεύρω τα έργα σου ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Από αυτά που διαβάσαμε, βλέπουμε ότι όλοι όσοι βρίσκονται μακριά από τον Θεό είναι νεκροί και ας είναι στη ζωή.

Αυτό βλέπουμε και στην περίπτωση του Ασώτου, Λουκάν 15-32 Νεκρός ήν και ανέστη. Όσοι όμως είναι κοντά στο Θεό ζουν αιώνια. Π.χ.ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, και τι πρέπει να επιδιώκουμε


Φιλιππησίους α 21 Διότι εις εμέ το ζην είναι ο Χριστός και το αποθανείν κέρδος. Αλλ΄ εάν το να ζω εν σαρκί τούτο συμβάλλει εις καρποφορίαν του έργου μου και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω διότι στενοχωρούμαι υπό των δύο έχων μεν την επιθυμίαν να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον, το να μείνω όμως εν τη σαρκί είναι αναγκαιότερον δια εσάς.
Β΄ Κορινθίους δ 16-18 Δια τούτο δεν αποκάμνουμε αλλ΄ εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρηται ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθ΄ εκάστην ημέρα, διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψις ημών εργάζεται εις ημάς καθ΄ υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Επειδή εμείς δεν ατενίζομεν εις τα βλεπόμενα αλλ΄ εις τα μη βλεπόμενα διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα τα Δε μη βλεπόμενα αιώνια.
Β΄ Κορινθίους ε 1-9 Διότι εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος υμών χαλασθεί έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν οικίαν αχειροποίητον αιώνιον εν τοις ουρανοίς. Επειδή εν τούτω στενάζομεν επιποθούντες να επενδυθώμεν το κατοικητήριον ημών το ουράνιον αν και ενδυθέντες αυτό δεν θέλομεν ουχί να εκδυθώμεν αλλά να επενδυθώμεν δια να καταπωθεί το θνητόν υπό της ζωής. Εκείνος Δε όστις έπλασεν ημάς δι αυτό τούτο είναι ο Θεός όστις και έδωκεν εις ημάς τον αρραβώνα του πνεύματος. Έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε και εξεύροντες ότι ενόσω ενδημούμεν εν τω σώματι αποδημούμεν από του Κυρίου διότι περιπατούμεν δια πίστεως ουχί δια της όψεως θαρρούμεν Δε και επιθυμούμεν μάλλον να αποδημήσουμεν από του σώματος και να ενδημήσωμεν προς τον Κύριον όθεν και φιλοτιμούμεθα είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες να είμεθα ευάρεστοι εις αυτόν.
Α΄ Κορισθίους ιε 49 Και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χοϊκού θέλομεν φορέσει και την εικόνα του επουρανίου.
Επανερχόμαστε στον Αδάμ, για να δούμε τι απέγινε μετά από το αμάρτημα.
Εκείνη τη στιγμή που έφαγε, άνοιξαν τα μάτια του, και είδε ότι ήταν γυμνός και εκρύφτηκε. Ο Θεός τον κάλεσε λέγοντάς του.
- Αδάμ πού είσαι;
Και εκείνος του απάντησε:
- Εδώ Κύριε.
- Γιατί κρύφτηκες ;

- Γιατί είμαι γυμνός Κύριε.
- Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός; Μήπως έφαγες από τον καρπό που σου είπα να μην φας;
- Η γυνή την οποία μου έδωσες να είναι μετ΄ εμού, αυτή μου έδωσε από του δέντρου και έφαγον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εδώ βλέπουμε ότι ο Αδάμ ενώ έχει την ευκαιρία να αναγνωρίσει το λάθος του, προσπαθεί να απαλλαγεί από την ευθύνη του και καθιστά υπεύθυνο τον ίδιο το Θεό γι αυτό λέει, η γυνή που με έδωσες.
Και είπε Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα
- Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες;
Και η γυνή είπε.
- Ο όφις με ηπάτησε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Και η γυναίκα προσπαθεί να απαλλαγεί της ευθύνης της, ο όφις με ηπάτησε.

Ο Κύριος ήταν και είναι παντογνώστης. Γνώριζε. Όμως τους έδωσε την ευκαιρία να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να ζητήσουν συγχώρηση. Αντί αυτού, προσπαθούν να απαλλαγούν της ευθύνης τους, και μάλιστα μεταφέρουν την ευθύνη σε άλλους. Γι αυτό και η δίκαιη τιμωρία τους αρχίζει.
Προς τον όφιν, ο οποίος ξεγέλασε την Εύα, λέγοντάς της,

- Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλ΄ εξεύρει ο Θεός ότι καθ΄ ήν ημέραν φάγητε απ΄ αυτού θέλουσιν ανοιχθεί οι οφθαλμοί σας και θέλετε είσθαι ως Θεοί, Λέει, Και έχθραν θέλω στήσει ανάμεσον σου και της γυναικός και ανάμεσον του σπέρματός σου και του σπέρματός της. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού. Να θυμηθούμε ότι και ο ίδιος ο Διάβολος, που μεταμορφώθηκε σε όφι, προσπάθησε να κάνει το ίδιο, να γίνει πιο μεγάλος από το Θεό, πριν, και δεν τα κατάφερε. Τώρα προσπαθεί να κάνει το ίδιο για να έχει την ίδια τύχη και το πλάσμα του Θεού ο άνθρωπος.Τι έκανε ο Διάβολος και αμάρτησε

Ησαίας ιδ 12 Πώς έπεσες εκ του ουρανού Εωσφόρε υιέ της αυγής συνετρίφθης κατά γης συ ο καταπατών τα έθνη; Συ δεν έλεγες εν τη καρδία σου θέλω αναβή εις τον ουρανό και θέλω υψώσει τον θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του Βορρά. Θέλω αναβεί επί τα ύψη των νεφελών θέλω είσθαι όμοιος του Υψίστου. Εις τον Άδη όμως θέλει καταβείς εις τα βάθη του λάκκου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτά έπαθε ο Σατανάς, και αυτό έβαλε και τη γυναίκα να κάνει.
Προς τη γυναίκα είπε Θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπες θέλεις γεννά τέκνα και προς τον άνδρα σου θέλει είσθαι η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει.
Και προς τον Αδάμ είπε Επειδή υπάκουσες εις τον λόγον της γυναικός σου και έφαγες από του δέντρου του οποίου προσέταξα εις σε λέγον Μη φάγεις απ΄ αυτού, κατηραμένη να είναι η γη, εξ αιτίας σου, με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής πάσας τας ημέρας της ζωής σου και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει εις σε και θέλεις τρώγει τον χόρτον του αγρού. Εν τω ιδρώτι του προσώπου σου θέλεις τρώγει τον άρτον σου εωσού επιστρέψεις εις την γην εκ της οποίας ελήφθης επειδή γη είσαι και εις γην θέλεις επιστρέψει. Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του Παραδείσου της Εδέμ δια να εργάζεται την γη εκ της οποίας ελήφθη και εξεδίωξεν τον Αδάμ.
Και κατά ανατολάς του Παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα χερουβείμ και την ρομφαίαν την φλόγινην της περιστρεφομένην δια να φυλλάτουν την οδόν του ξύλου της ζωής.
Έπειτα, ο Αδάμ εγνώρισε Εύαν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και εγέννησε τον Κάιν και είπε.
- Απέκτησα άνθρωπο δια του Κυρίου. Έπειτα εγέννησε τον αδελφό αυτού τον Άβελ.

Τώρα το ερώτημα που γεννάτε είναι το εξής:
Τα παιδιά του Αδάμ, που γεννήθηκαν εκτός του Παραδείσου, μακριά από τον Θεό, στην καταραμένη γη, από νεκρούς γονείς, (κατά τον λόγο του Θεού, εξάπαντος θέλει αποθάνει) είναι και αυτοί αμαρτωλοί και άρα νεκροί; (ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ) Είναι, όπως και όλοι οι επόμενοι , και όλοι που γεννιόμαστε στην καταραμένη γη μακριά του Θεού, και σύμφωνα με το λόγο του Χριστού μας, είμαστε νεκροί, (άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους.) Όταν ήρθε ο καιρός, ο Θεός πραγματοποίησε την υπόσχεσή Του και έστειλε τον Υιό Του τον μονογενή, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και συνέτριψε την κεφαλή του όφι «διαβόλου» και άνοιξε την πόρτα του Παραδείσου για να περάσει μέσα όποιος θέλει να ζήσει αιωνίως και να πάψει να είναι αμαρτωλός και νεκρός, με κάποιες προϋποθέσεις που θα δούμε παρακάτω. Όσο γι αυτούς που έζησαν πριν από το Χριστό, ήρθε σε κοινωνία μαζί τους ο Ιησούς, στον Άδη όπου βρίσκονταν, τις 3 ημέρες μετά τη Σταύρωσή Του και πριν να αναστηθεί, όπως διαβάζουμε και στην
Α΄ Πέτρου δ 6 Εις τούτο γαρ και νεκροίς ευηγγελίσθη, ίνα κριθώσι μεν κατά ανθρώποις εν σαρκί, να ζώσι Δε κατά Θεόν πνεύματι Και εν ω και τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν.
Σε αυτό το σημείο, να αναφέρουμε ότι και η Παναγία μας, γεννήθηκε με το προπατορικό αμάρτημα ως απόγονος του Αδάμ που ήταν, όμως τη στιγμή που ενώθηκε με το Άγιο Πνεύμα, με τον ίδιο το Θεό τον οποίο κυοφόρησε, παύει να έχει την αμαρτία.Προϋποθέσεις για να κερδίσει κανείς την είσοδό του και πάλι στον Παράδεισο από όπου εκδιώχθηκε είναι:


1η προϋπόθεση
Ιωάννην α 12 Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνουν τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ιωάννην γ 36 Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον. Ιωάννην η 51 Εάν τις φυλάξει τον λόγον μου θάνατον δεν θέλει ιδεί εις τον αιώνα. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει και όποιος ζει και πιστεύει δεν θα πεθάνει εις τον αιώνα.
2η προϋπόθεση
Ιωάννην γ 5 (Νικόδημος) Απεκρίθη ο Ιησούς. Αληθώς αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού. Κολοσσαείς β 11 Εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδηθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, συνταυφθέντες μετ΄ αυτού εν τω βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέσθητε δια της πίστεως της ενεργείας του Θεού. Και σας όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβιστίαν της σαρκός σας συνεζωοποίησε μετ΄ αυτού συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πταίσματα. Γαλάτας γ 26 Διότι πάντες είσθε υιοί Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύσασθε. Ματθαίον κη 19 Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όσοι βαπτίζονται στο όνομα της αγίας Τριάδος, του συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες όπως και το προπατορικό, και όλα τα άλλα. Γι αυτό άλλωστε, και λόγω του άγνωστου χρόνου του θανάτου του ανθρώπου, γίνεται και ο νηπιοβαπτισμός, έτσι ώστε το παιδί που έρχεται στη ζωή, να ξεπλύνει τις αμαρτίες του με το βάπτισμα και να ενδυθεί τον Χριστό, γινόμενο ταυτόχρονα τέκνο Θεού. Τώρα, τι γίνεται αργότερα, όταν σαν άνθρωποι που είμαστε, αμαρτήσουμε, εν λόγω, εν έργω, εν διανοία, κλπ ; Πώς θα απαλλαγούμε από τις νέες μας αμαρτίες;
3η προϋπόθεση
Ματθαίον κς 26 Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε. Λάβετε φάγετε τούτο είναι το σώμα μου και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας έδωκεν εις αυτούς λέγων. Πίετε εξ αυτού πάντες διότι τούτο είναι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όμως για να λάβουμε το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου, χρειάζεται ειδική προετοιμασία.
Α) Χρειάζεται ελικρινή μετάνοια και διάθεση για επανόρθωση. 1. Π.χ. ο Ζακχαίος Λουκάν ιθ 8 Σταθείς Δε ο Ζακχαίος είπε προς τον Κύριον Ιδού τα μισά των υπαρχόντων μου Κύριε τα δίνω στους φτωχούς και εάν εσυκοφάντησα κάποιον σε κάτι αποδίδω τετραπλούν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βλέπουμε τον Ζακχαίο να καταλαβαίνει το λάθος του και να επανορθώνει γι αυτό.
2. την ίδια μετάνοια εξέφρασε και ο βασιλιάς Δαυίδ, όταν αμάρτησε φοβερά, τότε που διέπραξε φόνο και μοιχεία, και μέσω του Νάθαν, κατάλαβε το τρομερό λάθος του. Κατάλαβε τι έκανε, ήρθε σε συναίσθηση και είπε - Αμάρτησα στον Κύριο…… Και ο Νάθαν απάντησε - Ο Κύριος συγχώρησε το αμάρτημά σου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ένα αμάρτημα μπορεί να μας οδηγήσει στην Κόλαση, μπορεί όμως και στον Παράδεισο, αν γι αυτό μετανοήσουμε πραγματικά και δεν το ξεχάσουμε ποτέ όσο ζούμε όπως ο Δαυίδ που αναφέρει στον 50ο ψαλμό «ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός.
Β) Μετά την ειλικρινή μετάνοια χρειάζεται εξομολόγηση, όπως είπε ο Ιησούς Χριστός. Ιωάννην κ 22 Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Σε όποιον συγχωρήσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρημένες, και σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες θα κρατηθούν έτσι.

ΕΡΩΤΗΣΗ Πού θα μπορέσουμε να εξομολογηθούμε και να λάβουμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού μας, που είναι προϋποθέσεις για τη σωτηρία μας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μόνο στο σπίτι του Θεού.
Και ποιο είναι αυτό; μας το έχει πει ο ίδιος.ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Β΄ Σαμουήλ ζ 5 Ύπαγε και είπε προς τον δούλο μου τον Δαυίδ. Ούτω λέγει Κύριος. Συ θέλεις οικοδομήσει εις εμέ οίκον δια να κατοικώ. Διότι δεν κατοίκησα εν οίκω αφ΄ ης ημέρας ανεβίβασα τους υιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου μέχρι της ημέρας ταύτης αλλά περιερχόμουν εντός σκηνής και παραπερασμάτων.
Α΄ Βασιλειών θ 1 Κι αφού ετελείωσε ο Σολομών να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του Βασιλέως και πάντα όσα επεθύμει ο Σολομών και ήθελε να κάμει, εφάνη ο Κύριος εις τον Σολομώντα δευτέρα φορά καθώς εφάνη εις αυτόν εν Γαβαών και είπε ο Κύριος προς αυτόν. Ήκουσα της προσευχής σου και της δεήσεώς σου την οποίαν εδεήθης ενώπιόν μου. Ηγίασα τον οίκον τούτον τον οποίον οικοδόμησας δια να θέσω εκεί το όνομά μου εις τον αιώνα και θέλουσιν είσθαι οι οφθαλμοί μου και η καρδιά μου εκεί δια παντός.
Μαλαχίας γ 1 Ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου και ο Κύριος τον οποίον σεις ζητείτε εξαίφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν ο Ιησούς ήταν 40 ημερών, οι γονείς Του τον πήγαν στο Ναό, στα χέρια του Αρχιερέα Συμεών. Και όταν ήταν 12 ετών ο Ιησούς, δίδασκε στον Ναό, ενώ οι γονείς του τον είχαν χάσει και τον ζητούσαν και όταν τον βρήκαν τους είπε:
Λουκάν β 49 Γιατί με αναζητούσατε; Δεν ξέρατε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του Πατέρα μου; Και αργότερα είπε
Μάρκον ια 17 Και εδίδασκε λέγον προς αυτούς. Δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεσθαι οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετά από αυτά που διαβάσαμε, διαπιστώνουμε ότι ο Ναός είναι το σπίτι του Θεού. Εκεί πρέπει να πηγαίνουμε να προσευχόμαστε όπως πήγε και ο Τελώνης και δικαιώθηκε. Μερικοί άνθρωποι που δεν πηγαίνουν στο σπίτι του Θεού, δικαιολογούνται πως ο Θεός είναι πανταχού παρών και έτσι μπορούν να προσεύχονται όπου και αν είναι. Ναι ο Θεός είναι πανταχού παρών και πρέπει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Όμως ο ίδιος ονόμασε τον Ναό Του οίκο προσευχής. Και μας θέλει να πηγαίνουμε εκεί.

Π.χ 10 ΛΕΠΡΟΙ
Παράδειγμα, Λουκάν ιζ 17 Αποκριθείς Δε ο Ιησούς είπε. Δεν εκαθαρίσθησαν και οι δέκα; οι εννέα πού είναι; δεν ευρέθησαν άλλοι να επιστρέψουν δια να δοξάσουν τον Θεό, μόνο ο αλλογενής τούτος; και είπε προς αυτόν. Σηκωθείς ύπαγε, η πίστη σου σε έσωσε.
Αυτή την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός.
Και βέβαια θα μπορούσαν οι εννέα που καθαρίσθηκαν να ευχαριστήσουν και να δοξάσουν από όπου και αν ήταν τον Θεό, και εκείνος θα το άκουγε. Όμως ο Ιησούς Χριστός τους ήθελε να πάνε εκεί που βρισκόταν και να τον ευχαριστήσουν όπως έκανε μόνο ο ένας. Έτσι θέλει και εμάς να προσευχόμαστε εν παντί τόπο και χρόνο, θέλει όμως κάθε Κυριακή να πηγαίνουμε και στον οίκο Του. Άλλωστε αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριο, εξ ου και Κυριακή. Εκεί βαπτιζόμαστε, εκεί λαμβάνουμε το Σώμα Του και το Αίμα Του, εκεί ευλογείται ο Γάμος μας, εκεί ευλογείται και όλη μας η ζωή. Αυτός ο οίκος, ονομάζεται Ναός ή και Εκκλησία.Τι είναι Εκκλησία;

Εκκλησία είναι το σύνολο των ανθρώπων που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, τον αποδέχτηκαν ως Κύριο και Σωτήρα τους και βαπτίσθηκαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος.
Όμως Εκκλησία ονομάζεται και ο τόπος όπου συνάγεται ο λαός του Θεού και δοξολογεί τον Κύριο και προσφέρει την αναίμακτη λατρεία της Θείας Ευχαριστίας.
Εκκλησία είναι ο Ναός του Θεού, τόπος Άγιος, οίκος προσευχής, τόπος συνάθροισης του λαού του Θεού. Σώμα και όνομα του Χριστού, Νύμφη Χριστού, η οποία προσκαλεί το λαό στην μετάνοια και την προσευχή, και τη συμμετοχή στα Μυστήριά της με απώτερο σκοπό, την αιώνια βασιλεία του Θεού.
Στην Εκκλησία, ο υπηρέτης του Θεού, ο ιερέας, που ο ίδιος ο Θεός τον έχει ορίσει, θα συντελέσει όλα τα Μυστήρια, και δια μέσου του ιερέως θα πάρουμε το Άγιο Πνεύμα του Κυρίου. Αυτή είναι η γέφυρα που θα μας ξαναβάλει στο χαμένο Παράδεισο.
Η Εκκλησία είναι η πνευματική ελεημοσύνη όλης της ανθρωπότητας, γιατί προσφέρει υγεία στην ψυχή, στο σώμα και στην ζωή, γιατί μεταμορφώνει την ψυχή και το σώμα, γιατί γεμίζει το παρόν από το ένδοξο μέλλον, γιατί καταργεί τον χρόνο. Οι άπιστοι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Οι πιστοί όμως το βιώνουν. Με τον Χριστό όλα είναι γεμάτα ζωή.
Για κάποιους τώρα που δεν αποδέχονται τους ιερείς, παραθέτουμε τα παρακάτω


Η ΧΡΗΣIMΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ


1. Χωρίς ιερέα δεν βαπτιζόμεθα για να μας συγχωρεθεί το προπατορικό αμάρτημα και να ενδυθούμε τον Χριστό.
2. Χωρίς ιερέα δεν εξομολογούμαστε για να συγχωρεθούν και οι υπόλοιπες αμαρτίες της ζωής μας
3. Χωρίς ιερέα δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας για να έχουμε ζωήν αιώνιον.
4. Χωρίς ιερέα δεν θα πάρουμε την ευλογία του Θεού στον γάμο μας.
5. Χωρίς ιερέα, και της επιθέσεως των χειρών του δεν μπορούμε να λάβουμε Πνεύμα Άγιο.
6. Οι ιερείς είναι όργανα στη διακονία του Αγίου Πνεύματος.
7. Οι ιερείς είναι η σκάλα μέσω της οποίας ανεβαίνουν οι πιστοί από τη γη στον ουρανό.
8. Οι ιερείς είναι σκεύος εκλογής του Θεού και γι αυτό πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους τιμάμε.
9. Ο ιερέας είναι εκείνος που διαβάζει την εξόδιο παράκληση για τον καθένα μας.
Αν τηρήσουμε όσα μας παραγγέλει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θα περάσουμε από τη νέα πόρτα στον Παράδεισο, τη νέα πόρτα που άνοιξε για μας. Μόνο που αυτή η πόρτα που οδηγεί στη ζωή, είναι χαμηλή, και για να περάσει κάποιος, πρέπει να είναι ή παιδί, ή αν είναι μεγάλος να σκύψει για να μπει, δηλαδή να ταπεινωθεί.
Μακάριοι οι ταπεινοί τη καρδία ότι αυτοί τον Θεό όψονται.ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

Ο Σατανάς, έχει χιλιάδες τρόπους να μας πειράζει. Ένας είναι και ο παρακάτω.
Ο Σατανάς, μας πλησιάζει αθορύβως και μυστικώς καθότι είναι αόρατος και μας ψιθυρίζει στο αυτί μυστικά, και εμείς νομίζουμε ότι είναι δικιά μας σκέψη, και μας λέγει
- Γιατί να πας στην Εκκλησία αφού και το σπίτι σου είναι Εκκλησία, εικόνες έχεις, κανδήλι έχεις, θυμιατήρι έχεις, μπορείς να ανάβεις το κανδήλι σου να θυμιάζεις και να προσεύχεσαι όσο θέλεις.
- Γιατί να πας στην Εκκλησία, για να σου πουν ότι είσαι καλός Xριστιανός; ο Θεός ξέρει ότι είσαι καλός αφού ούτε εφόνευσες ούτε έκλεψες ούτε επόρνεψες, τι άλλο χρειάζεται να κάνεις;
Έτσι σταματάμε να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, χάνοντας ταυτόχρονα,
1. την ευλογία της εβδομάδας
2. την εξομολόγηση
3. τη Θεία Κοινωνία και τα λοιπά Μυστήρια, όπως και την κοινωνία μας με τον ίδιο τον Κύριο.
Αντί αυτού, θέτουμε αυτομάτως τον εαυτό μα ς εκτός Εκκλησίας.
Τι σημαίνει αυτό;
Όλοι οι Χριστιανοί μαζί αποτελούμε το σώμα της Εκκλησίας, και ο Χριστός είναι η κεφαλή αυτής σύμφωνα με το Λόγο του Θεού.
Φεύγοντας από την Εκκλησία, αποχωριζόμαστε από μόνοι μας και από τον Χριστόν και τότε γυρνάμε πίσω, και γινόμαστε ΝΕΚΡΟΙ.
Όπως προαναφέραμε, νεκροί είναι όσοι δεν υπακούουν στο θέλημα και τις εντολές του Θεού και ας βρίσκονται ακόμα στη ζωή.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ο Θεός πραγματοποίησε την υπόσχεσή Του και μας έστειλε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, ο οποίος μας άνοιξε και πάλι την πόρτα του Παραδείσου.
Μας έδωσε το Άγιο Βάπτισμα και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, μας συγχωρεί τις αμαρτίες και μας αξιώνει να κοινωνούμε το Άγιο Σώμα και Αίμα Του και έτσι ενωμένοι μέσα στην Εκκλησία, της οποίας κεφαλή είναι ο Ίδιος, επανενωνόμαστε με Αυτόν και αποκαθίσταται η σχέση του Θεού με τον Άνθρωπο, όπως ήταν και πριν την ανυπακοή των πρωτοπλάστων.
Ιωάννην ε΄24
Αληθώς αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν.ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργείας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μοι δώς, πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισαί μοι τω σω δούλω,
Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου