Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

«Απόλυτον» ευρίσκει την απόφασιν της ΔΙΣ διά την καύσιν των νεκρών ο Σεβ. Αλεξανδρουπόλεως

article_12132.jpg
Θέματα της ανάρτησης: Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, Καύση νεκρών, απόφαση της Ιεράς Συνόδου, αντιχριστιανικές θέσεις, νεωτεριστής επίσκοπος
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος ἔχει πρωταγωνιστήσει εἰς τὴν ἵδρυσιν τοῦ τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Θεσσαλονίκης καὶ εἶναι ἐκ τῶν ὀπαδῶν τῆς καταργήσεως τοῦ σημερινοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ τῆς ἐπιβολῆς τοῦ μαθήματος τῆς θρησκειολογίας, ἐδιαφοροποιήθη ἀπὸ τὴν ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν ὁ ὀρθόδοξος, ὁ ὁποῖος θὰ δηλώση ὅτι ἐπιθυμεῖ τὴν ἀποτέφρωσίν του τίθεται ἐκτὸς Ἐκκλησίας.
Εἰς δηλώσεις του εἰς τὸν ραδιοφωνικὸν σταθμὸν MAXIMUM 93.6 ἐκφράζει τὴν ἀντίθεσίν του εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τονίζων: «Σεβαστὴ ἡ ἐπιθυμία κάποιου νὰ ἀποτεφρωθῆ, ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἀπόλυτη».
Προσέθεσε δέ: «Ἂν ὅμως ἕνας χριστιανὸς πεῖ ὅτι ἐγὼ πιστεύω στὴν Ἐκκλησία, θέλω τὴν διδασκαλία της, θέλω τὴν τελευταία εὐχὴ γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς μου, τότε δὲν ξέρω κατὰ πόσο ἡ ἐκκλησία ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀρνηθεῖ σὲ ἕνα ἄνθρωπο ποὺ τὸν βάφτισε, ποὺ τὸν κοινώνησε καὶ τὸν εἶχε στοὺς κόλπους της».
Ἡ ἀπόφασις τῆς ΔΙΣ προβλέπει ὅτι ὅποιος ὀρθόδοξος πιστὸς δηλώσει ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ ἀποτεφρωθῆ, τότε δὲν θὰ ψάλλεται Ἐξόδιος Ἀκολουθία καὶ δὲν θὰ τελῆται Ἱερὸν Μνημόσυνον ὑπὲρ αὐτοῦ.
Ἀπομένει νὰ εἴδωμεν, ἐὰν ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως ἐφαρμόση τὴν ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἢ τὴν «τινάξη εἰς τὸν ἀέρα» ἐφαρμόζων τὰς ἀπόψεις του.
Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὀφείλει νὰ ἐπιμείνη εἰς τὰς θέσεις της καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέψη τόν χωρισμὸν τῆς Ἱεραρχίας εἰς παραδοσιακοὺς Ἱεράρχας, οἱ ὁποῖοι σέβονται τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἰς νεωτεριστάς Ἱεράρχας.
Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 2045, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου